Design Web

โปรโมชั่น ประจำเดือน มิ.ย. 63 

รับทำเว็ปไซส์รายเดือนเริ่มต้นที่ 3,990 บาท 

 

วัตถุประสงค์และประโยชน์จากการจัดทำเว็บไซต์

  • เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของบริษัท รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย
  • เพื่อใช้ในลักษณะการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทโดยการนำเว็บไซต์มาเป็นเครื่องมือช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเป็นหลัก
  • เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำตลาดรวมถึงธุรกรรมที่สำคัญผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยมุ่งเน้นไปยังการหาตลาดใหม่ๆเป็นหลักเพื่อนำเสนอขายสินค้าหรือบริการ ได้แก่ เว็บไซต์อีคอมเมอร์ส

 

Design & Development

บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์มีการออกแบบดีมีความสวยงามและมีการนำเสนอที่น่าสนใจจะสามารถดึงดูดและเพิ่มปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมได้

 

Content

เนื้อหาของเว็บไซต์ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในองค์ประกอบของเว็บไซต์ เพราะคือสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมค้นหา โดยปกติแล้วเราสามารถใส่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการขององค์กรของเราได้โดยละเอียด อีกทั้งจำต้องนำเสนออย่างชัดเจนอีกด้วย เช่น รูปภาพของสินค้าหรือสถานที่บริการเป็นต้นจึงจะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ประโยชน์จากการเข้าชมเว็บไซต์อย่างแท้จริง อันจำนำมาซึ่ง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคตได้

 

Hosting

พื้นที่จัดวางและติดตั้งเว็บไซต์

 

Promotion

การทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ในความเป็นจริงแล้วการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มปริมาณของผู้เข้าเยี่ยมชมนั้นเป็นหน้าที่หลักของการทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ไม่ใช่จากการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์

 

 

Visitors: 34,253