ECC

 

รูปแบบการให้บริการสำหรับลูกค้า

1) ให้บริการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ( ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ / การยื่นคำขอ / การติดตามผลจนกระทั่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน)  เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย โดยป้องกันปัญหาด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับลูกค้า


2) การให้บริการรายปี  (รวมงานทุกๆด้าน : คำแนะนำ, งานเอกสาร การดำเนินการตามขั้นตอน ของ Board Of Investment (BOI) และ IC รวมไปถึง บัญชีรายการเครื่องจักร วัตถุดิบและการสั่งปล่อยทุกอย่าง  การดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวและวีซ่า  / การจัดตั้งระบบการบริหาร การจัดการภายในโรงงานที่ดีและการชี้แนะการประสานงานภายในระหว่างแผนกของโรงงาน การแก้ปัญหาเป็นระยะๆ และการสนทนาให้คำปรึกษาแก่ คณะผู้บริหารโรงงานเป็นระยะๆ)

 

3) ให้บริการการเจรจาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน หรือ ซื้อโรงงานสำเร็จรูปพร้อมจัดสินเชื่อ...

 

บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนอุตสาหกรรม BOI   เราให้บริการ ดังนี้:

* ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สูงสุดที่นักลงทุนควรได้รับ เสนอแนวทางความเป็นไปได้ โดยการให้การปรึกษา ให้คำแนะนำ และการประมวลผลที่จำเป็นของการลงทุนในโครงการให้แก่นักลงทุนต่างชาติ (ไม่ว่าโรงงาน และ I.P.O. ในขนาดใดก็ได้ ทั้งโครงการใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม) และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการค้นหาผลสรุปที่ดีที่สุด

* การดำเนินการและการจัดการเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน การยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมการลงทุน การติดต่อประสานงานและการติดตามความคืบหน้าของการพิจารณาโครงการ ระหว่าง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ นักลงทุนต่างชาติ
( โรงงาน และ I.P.O.)


* ดำเนินการและจัดการเพื่อแก้ไขโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ เนื่องด้วยธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง  หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า สำหรับนักลงทุน

* ให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับผลกระทบกับการตัดสินใจทางธุรกิจ ในแง่กฎเกณฑ์และกฎหมายการลงทุน ที่มีต่อธุรกิจของลูกค้าเอง

* ให้คำแนะนำปรึกษา ขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีที่สุด สำหรับ ผู้จัดการและพนักงานของโรงงาน

* ให้คำแนะนำ การบริหารงานระดับมาตราฐาน ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่นักลงทุนต้องปฎิบัติตาม

* ให้คำแนะนำ และดำเนินการยื่น ขอ Board Of Investment (BOI) Machine master list และการต่ออายุประจำปี (EMT)

* ให้คำแนะนำ และดำเนินการยื่น Board Of Investment (BOI) Raw Material master list และการต่ออายุประจำปี (Disk / Online)

* ให้คำแนะนำ และดำเนินการยื่นเปิดดำเนินการ Board Of Investment (BOI) Grand Opening

* ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำรายงาน ที่ต้องยื่นเสนอ และหรือขออนุมัติจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ กรมสรรพากร

กรมสรรพากร

* ให้คำแนะนำการประสานงานและวิธีปฎิบัติ เกี่ยวกับกรมสรรพากร ภายใต้ มาตรา 31 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย กรณีการโอนเงินระหว่างประเทศ  และอื่นๆ


กรมทะเบียนการค้า

* ให้คำแนะนำ สำหรับการประสานงาน การดำเนินงานตามขั้นตอน กับ กรมทะเบียบการค้า เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ต่อข้อบังคับ กฎเกณฑ์ กฎหมายพาณิชย์ที่ต้องปฎิบัติตาม

 

กรมโรงงาน

* คำแนะนำสำหรับการประสานงาน การดำเนินงานตามขั้นตอน กับ กรมโรงงาน  อันได้แก่ ใบอนุญาตโรงงาน  การขึ้นทะเบียนรายการเครื่องจักร  การเยี่ยมชมโรงงานของเจ้าหน้าที่

ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า

* ให้บริการทั้งการจัดการ การยื่นเอกสารไปจนถึงการอนุมัติ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว ทั้ง ระดับผู้บริหาร  ผู้จัดการหรือช่างเทคนิค

กรมแรงงาน

* ให้คำแนะนำสำหรับการโยกย้ายสถานประกอบการ และการจัดการเกี่ยวกับกำลังคน

การสนับสนุนภาคเอกชน

* ให้คำแนะนำการขออนุมัติเงินกู้กับธนาคาร เพื่อซื้อที่ดิน/เพื่อก่อสร้างโรงงาน/ซื้อเครื่องจักร

* รับตรวจและรับรองเครื่องจักรเก่า

Visitors: 34,256